apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย

 

วิสัยทัศน์สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย

มองการณ์ไกล ร่วมใจพัฒนา หาแนวทางประกอบอาชีพ

คำขวัญสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย

มองไกล ใจกว้าง เสริมสร้างประชาธิปไตย

1.) ฟื้นฟูสมรรถภาพ

2.) การมีส่วนร่วมในสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้คนตาบอดได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีระดับมาตรฐานสากล

3.) เสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานคนตาบอดในจังหวัดเลยให้มีมาตรฐานเทียบเท่า ระดับสากลรวมทั้งเร่งรัดพัฒนาอาชีพอิสระของคนตาบอดในจังหวัดเลย ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

4.) เร่งรัดจัดตั้งศูนย์