apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย

 

ประวัติความเป็นมาของสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย

 

ประวัติความเป็นมาของสมาคม

ประวัติความเป็นมาของสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
            จากการรวมกลุ่มทำงานการมีโอกาสของคนพิการ และการเริ่มต้นไขว่คว้าเข้าสู้สถาบัน การได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพเพื่อมุ่งสู่การมีรายได้และฟื้นฟูศักยภาพให้ดี ยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มของคนพิการ เริ่มจากจำนวนไม่มาก จนสามารถรวมเป็นกลุ่มระดับจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2549 จากการเริ่มต้นทำงานและสำรวจ ได้ประสบพบเห็นคนพิการ ในการลงพื้นที่ต่างๆ แต่ละอำเภอ ได้ประสบปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของคนพิการในแต่ละอำเภอ ที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพของคนคนตาบอด ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ผู้นำองค์กรระดับจังหวัด มีความคิดเห็นในการขยายโอกาส ให้กับคนตาบอด จึงมีมติว่าร่วมกันจัดตั้งองค์กรขึ้นใน นาม สมาคมคนตาบอดเลย ซึ่งได้รับการ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

            1.เป็นตัวแทนของคนตาบอดในจังหวัดเลย ในการส่งเริมอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอื่นๆ ตามความถนัดและความประสงค์ของสมาชิกแต่ละราย ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนพิการ

เช่น การค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น

                2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนตาบอดในจังหวัดเลย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างคนตาบอด

            3.เป็นตัวแทนขององค์กรคนตาบอด ในการประสานและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น

            4.ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สมาชิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของคนตาบอก

            5.ร่วมมือกับองค์กรของคนตาบอดทุกระดับเพื่อสาธารณประโยชน์

            6.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

            7.ไม่จัดตั้งบิลเลียด เล่นการพนัน สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

            8.ไม่ดำเนินการหาผลกำไรมาแบ่งกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ