[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย The Association for Promoting Vocation for Disable in Loei


เมนูย่อย
.

 

 

 

     
 

นโยบายผู้บริหาร


 

 

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมจากประชาคนพิการในจังหวัดเลยระดมแนวคิดด้านสาระ สำคัญที่ต้องเร่งรัดพัฒนาให้เป็นรูปธรรม 4 ด้าน 8 ยุทธ์ศาสตร์มาตรการเร่งด่วนตังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 ด้านการฟื้นฟูสมารรถภาพ

ด้านที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีระดับมาตรฐานสากล

ด้านที่ 3 เสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานคนพิการจังหวัดเลยให้มีมาตรฐานเทียบเท่า ระดับสากลรวมทั้งเร่งรัดพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการในจังหวัดเลยให้มี ความมั่นคงและยั่งยืน

ด้านที่ 4 ต้องเร่งรัดจัดตั้งศูนย์คนพิการและประสานงานให้คนพิการมีแนวร่วมต่างๆของสังคม

 

ยุทธ์ศาสตร์มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดเลย

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้และการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถศักยภาพคนพิการในจังหวัดเลยโดยเร่งด่วน

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัยงานใหม่ๆที่คนพิการสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ด้านสิทธิและหน้าที่ของคนพิการในจังหวัดเลย

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและนำมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งบริการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างสความเข้มแข็งของบุคลากรองค์กรคนพิการในจังหวัดเลย

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมให้สมาชิกคนพิการและครอบครัวมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างมั่นใจ

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 8 ด้านการส่งเสริมให้ผู้นำคนพิการและสมาชิกได้เรียนรู้การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

 

 


 
     

 

 

 


36 ม.1 บ้านผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

ติดต่อ : puy01@hotmail.com
087-0454146