[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย The Association for Promoting Vocation for Disable in Loei


เมนูย่อย
.

 

 

 

     
 

ประวัติความเป็นมาของสมาคม


ประวัติความเป็นมาของสมาคม

 
ประวัติความเป็นมาของสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
จากการรวมกลุ่มทำงานการมีโอกาสของคนพิการ และการเริ่มต้นไขว่คว้าเข้าสู้สถาบัน การได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพเพื่อมุ่งสู่การมีรายได้และฟื้นฟูศักยภาพให้ดี ยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มของคนพิการ เริ่มจากจำนวนไม่มาก จนสามารถรวมเป็นกลุ่มระดับจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2552 จากการเริ่มต้นทำงานและสำรวจ ได้ประสบพบเห็นคนพิการ ในการลงพื้นที่ต่างๆ แต่ละอำเภอ ได้ประสบปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของคนพิการในแต่ละอำเภอ ที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ผู้นำองค์กรระดับจังหวัด มีความคิดเห็นในการขยายโอกาส ให้กับคนพิการทุกประเภทของความพิการ จึงมีมติว่าร่วมกันจัดตั้งองค์กรขึ้นใน นาม สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทย ซึ่งได้รับการ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ที่คนพิการทำอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความรู้ มีประสบการณ์
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมให้คนพิการหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นคนพิการ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และช่วยเหลือสมาชิกได้พัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
3. เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแก้ปัญหาและให้
ความช่วยเหลือฟื้นฟูสมาชิกคนพิการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน คนพิการหรือกลุ่มบุคคลจำหน่ายสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย
5. สมาคมตั้งขึ้นจะไม่ฝักใฝ่การเมือง
6. ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย

 

1. นายสีหนารถ อินทร์จา ตำแหน่ง นายกสมาคม

2. นายวัต หมื่นดาวี ตำแหน่ง อุปนายก

3. นางสาวบุษราภรณ์ เกิดอุบล ตำแหน่ง เลขานุการ

4. นายประหยัด สุระธรรม ตำแหน่ง เหรัญญิก

5. นายสลบ นันทพรม ตำแหน่ง นายทะเบียน

6. นายสุดใจ นามเภา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์

7. นายถาวร ถางสูงเนิน ตำแหน่ง ปฎิคม 
     

 

 

 


36 ม.1 บ้านผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

ติดต่อ : puy01@hotmail.com
087-0454146