apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการคนพิการ CBID Games วันเสาร์ สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยร่วมกิจกรรม

           โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการคนพิการ CBID Games

                                 วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2561
              ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยเข้าชม : 71

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้ง นายก สมาคม และคณะกรรมการบรหารสมาคมฯ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561